​​Regulamin konkursu ADB BRAIN WARS

 1. Tegoroczna edycja Konkursu przeznaczona jest dla wszystkich chętnych. Aby dać szansę na wygraną innym uczestnikom, w konkursie nie mogą wziąć udziału osoby, które conajmniej 2 razy zajęły pierwsze miejsce w poprzednich edycjach konkursu.Uczestnik musi być osobą pełnoletnią.
 2. Do wzięcia udziału w Konkursie wymagana jest rejestracja. Uczestnik zobowiązany jest do zarejestrowania się prawdziwym imieniem i nazwiskiem. W przypadku dostania się do finałów uczestnicy zobowiązani będą do okazania dowodu osobistego, bądź ważnej legitymacji studenckiej.
 3. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika regulaminu Konkursu.
 4. Rejestrując się, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatorów Konkursu, w stopniu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Konkurs organizowany jest przez firmę ADB Polska Sp. z o.o oraz Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 6. Przed rozpoczęciem konkursu, organizatorzy uruchomią rundę testową, która rozpocznie się o godz. 16:00 18 marca i zakończy 24 marca o godzinie 24:00.
 7. Zarówno runda testowa jak i etap pierwszy konkursu zostanie rozegrany na platformie online https://adb-brain-wars.com/.
 8. Etap pierwszy konkursu rozpocznie się 25 marca i potrwa do 31 marca. Runda eliminacyjna będzie składać się z 5 zadań. Każdego dnia na stronie konkursu pojawi się nowe zadanie programistyczne. Zadanie otwierające konkurs zostanie opublikowane w godzinach popołudniowych (ok. godz. 16:00). Kolejne zadania będą pojawiać się w następnych dniach również ok. godz.16:00. Każde zadanie warte będzie 100 punktów.
 9. 20 najlepszych zawodników zostanie zaproszonych do wzięcia udziału w rundzie finałowej, która odbędzie się 6 kwietnia w Zielonej Górze na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 10. Podczas rundy finałowej Uczestnicy będą mieli 3 godziny na rozwiązanie 5 zadań.
 11. Organizatorzy będą utrwalać przebieg rundy finałowej dla celów dokumentacji lub promocji.
 1. Biorąc udział w finale Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na używanie i wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie jego wizerunku, utrwalonego za pomocą urządzeń rejestrujących obraz, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na portalach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram, Youtube) i stronach internetowych Organizatorów. Wejście uczestnika na teren finału konkursu będzie oznaczało jego wyraźną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) dla celów promocyjnych związanych z organizacją konkursu.
 2. Pracownicy firmy ADB oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego mogą wziąć udział w Konkursie, jednak nie będą brani pod uwagę w klasyfikacji finałowej. Jeżeli pracownik ADB oraz UZ zajmie miejsce na podium, wówczas jego miejsce przypadnie kolejnej osobie z listy finalistów. Dla wspomnianych pracowników przewidziano inne nagrody.
 3. Zabronione jest tworzenie i posługiwanie sie więcej niż jednym kontem w celu uczestnictwa w rozgrywkach.
 4. Zadaniem Uczestników jest rozwiązanie problemów konkursowych. Cały proces, tj. kodowanie, testowanie i złożenie prac musi zostać zakończone w wyznaczonym terminie.
 5. System przyjmie rozwiązania napisane we wszystkich popularnych językach programowania (tj. Java, C#, C++, Python, Ruby, Haskell i 50 innych). Odpowiedni wybór języka jest częścią rozwiązania. Organizator nie gwarantuje, że w każdym dostępnym języku istnieje rozwiązanie, które otrzyma maksymalną liczbę punktów.
 6. Rozwiązywanie zadań należących do rundy testowej nie ma wpływu na wynik Konkursu.
 7. Rozwiązania będa oceniane w oparciu o ich poprawność i efektywność, w sposób określony w treści zadania. W przypadku remisu, o wygranej decyduje kolejność zgłoszenia odpowiedzi.
 8. Wszelkie oszustwa oraz nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu powodują natychmiastową dyskwalifikację.
 9. Decyzja sędziów jest ostateczna i nieodwołalna.
 10. Konkurs jest indywidualny, nie ma możliwości rejestracji zespołowej.
 11. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do upewnienia się, iż posiada pełne prawa autorskie do przedstawionego kodu źródłowego. Znaczące podobieństwo kodów źródłowych przedłożonych przez różnych Uczestników będzie skutkować dyskwalifikacją.
 12. Dozwolone jest używanie wyłącznie standardowych bibliotek. Uczestniczy nie mogą importować ani zawierać w swoich rozwiązaniach zewnętrznie pobranych bibliotek.
 13. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje rozwiązania zagadnień konkursowych do 256 razy.
  Za wyjątkiem tego ograniczenia, nie ma żadnych kar za przedkładanie nieprawidłowych rozwiązań. Pod uwagę brane będzie tylko najlepsze z poprawnych zgłoszeń.
 14. W przypadku remisu, autorzy wcześniejszych zgłoszeń będą umieszczani wyżej w ogólnym rankingu.
 15. Ze względu na ochronę prywatności, imiona Uczestników Konkursu nie zostaną ujawnione w tabeli wyników podczas trwania Konkursu, jednakże uczestnicy wyrażają zgodę na umieszczenie swoich nazw użytkowników w tabeli wyników oraz na liście rankingowej po zakończeniu Konkursu.
 16. Kod napisany przez Uczestników jest sprawdzany automatycznie przez komputer, a nie przez człowieka, dlatego musi on zostać odpowiednio sformułowany.
 17. Uczestnicy mogą korzystać z własnego preferowanego IDE lub edytora tekstu podczas rozwiązywania zadań Konkursowych. Kiedy Uczestnik uzna, iż jego rozwiązanie działa poprawnie, powinien wprowadzić swój kod źródłowy na stronie Konkursu.
 18. Nagroda główna dla zwycięzcy Konkursu to 5000 PLN brutto. Podatek ryczałtowy w wysokości 10% zostanie odprowadzony przez Organizatora do urzędu skarbowego, a pozostała kwota zostanie przelana zwycięzcy na wskazane konto bankowe.
 19. Organizatorzy zastrzegają sobie wszelkie prawa dotyczące zasad i przepisów związanych z Konkursem.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Z chwilą dokonania rejestracji, uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ADB Polska Sp. z o.o. i został poinformowany o swoich prawach oraz podstawowych kwestiach dot. ochrony danych osobowych wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a w szczególności wskazano co następuje:

            a) Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych objętych wyrażoną zgodą jest ADB Polska Sp. z o.o. z  siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Trasa Północna 16, 65-119 Zielona Góra.

            b) Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie i w zakresie niezbędnym do realizacji w/w celu, za wyraźną zgodą na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jak również celem realizacji usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

c) Dobrowolność podania danych osobowych

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

            d) Informacje o odbiorcach Państwa danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych we wskazanym wyżej zakresie, dane osobowe będą udostępniane:

i. osobom zatrudnionym przez Administratora lub świadczącym usługi na rzecz Administratora na innej podstawie prawnej – związanym z prawidłowym wykonaniem usługi

ii. publicznie, za pośrednictwem portali internetowych, w prasie, w celach marketingowych Administratora;

iii. organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

e) Okresy przetwarzania danych osobowych

                 Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

             f) Prawa osoby, której dane dotyczą

  W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:

      i. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

           ii. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

           iii. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);

           iv. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

            v. prawo do przenoszenia danych osobowych;

           vi. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

Administrator zapewnia realizację powyższych praw w zakresie wynikającym z art. 15-22 RODO. Istnieje możliwość zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa powyżej, poprzez kontakt z Administratorem – drogą e-mail: compliance@adbglobal.com

     g) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez jakichkolwiek konsekwencji. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

           h) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

i) Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

Dane osobowe Uczestników (również w postaci wizerunku) mogą być przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), w którym mają swoją siedzibę podmioty prowadzące portale społecznościowe np. Facebook, LinkedIn, w związku z posiadaniem przez Organizatora profilu na wskazanych portalach. Administrator gwarantuje, że przekazanie danych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w art. 44 – 47 RODO.

Kontakt:

W razie jakichkolwiek pytań prosimy wysłać e-mail na adres: brainwars@adbglobal.com